Learn more about what we do

Welcome to our website

Translated by Allendy Doxy ( [email protected] )

Youn, de, mare soulye

Youn, de, mare soulye;

Twa, kat, shoute yon bwat;

Senk, sis, monte yon bis;

Sèt, uit, ale pi vit;

Nèf, dis, soulye twò jis;

Onz, douz, se yon loulouz;

Trèz, katòz, w ap pran pòz;

Kenz, sèz, chita sou chèz;

Disèt, dizuit, gade pitit;

Diznèf, ven, manje san pen.

Read more