Welcome to our website

Learn more about what we do

The Search for Lorna

The search for Lorna
From the Daisy Stories series


Daisy Hamilton was a private detective. She was thirty years old and had been a detective for the past two years. Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services. Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door. It was a fat lady who wore a fur around her neck.
"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."
"Oh yes indeed! I need your help desperately. Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details. The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

"Please tell me everything - Mrs. ...?"
"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"
"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"
"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"
"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"
"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.
"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."
"No it isn't, not in India!"
"You bought Lorna in India?"
"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief. With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.
"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"
"Mrs. Humphries. This is Lorna?"
"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

Read more

Kibò Lòna Ye

Kibò Lòna Ye
Ki soti nan seri istwa Daisy yo
Translated into Haitian Creole by Allendy Doxy ([email protected])


Daisy Hamilton te yon detektif prive. Li te genyen trantan epi sa fè de zan depi li se yon detektif. Chak maten li te ale nan biwo li pou chita tann kout telefòn oswa pou resevwa kliyan ki bezwen sèvis li. Pa gen anpil moun ki te ko konnen Daisy kòm detektif men detanzantan telefòn lan sonnen paske de twa moun te wè yon reklam li te mete nan jounal.

Yon bon maten vè onzè, yon moun frape nan pòt biwo Daisy a. Se te yon gwo madanm ki te genyen yon gwo fouri nan kou l.
“Alo, èske m ka ede w?” Daisy mande madanm lan. “Men chèz, antre chita souple.”
“O mèwi! Mwen bezwen èd ou anpil. Ti pitit mwen, Lòna, disparèt. Mwen pa konnen sa pou m fè.”

Daisy ofri gwo madanm lan yon tas kafe pandan l ap tann pou l ba li plis detay. Gwo madanm lage kò l sou yon chèz epi li depoze gwo sak rouj po bèt li a sou biwo Daisy a.

“Souple di mwen tout bagay – Se madam…?”
“Madam Edwina Humphries ki non mwen. Mezanmi mwen pè ke yo pral mande m lajan – Ou kwè yo pa kidnape Lòna!”
“Se terib sa, madam Humphries. Èske mesye Humphries panse tou yo kidnape Lòna?”
“Sa pa di mari mwen anyen si yo kidnape Lòna ou pa!”

“Vrèman, madam Humphries? Men èske se mari w ki papa Lòna?”
“Mwen pa konprann sa w vle di la. Nou te achte Lòna ansanm,” madam Humprhies reponn.
“Ou te achte...madam Humphries, men ou konnen sa ilegal.”
“Men non, pa Annend!”
“Se Annend ou te achte Lòna?”
"Men wi! Epi l toujou akonpaye m, oukonnen.”


Madam Humprhies louvri gwo sak rouj po bèt li a pou l rale yon mouchwa. Kè Daisy sote vap lè l wè yon bagay k ap mouvmante kò li pou l soti nan sak la.

“Madam Humphries – voye sak la jete kounye a!” Daisy rele.

“Kisa? O Lòna – Mwen jwenn ou finalman!” madam Humphries di. “Se nan sak mwen an ou te kache konsa depi tanndat sa a– ala ti fi pa bon!”
“Madam Humphries. Se sa-a ki Lòna a?”
"Mèwi, se koulèv marekay Bengali nou an. O mèsi pitit mwen. Non, mwen pa kwè m ap bezwen sèvis ou ankò!”

Lè Daisy ap fèmen pòt la dèyè madam Humphries, li reflechi nan tèt li l pral mete nan reklam li an kounye a: mwen pa annafè ak ni bèt, ni koulèv. 

Read more